ریاست دانشکده

 

دکتر شمسی

نام :آقای دکتر محمدباقر

نام خانوادگی: شمسی

سمت: رئیس دانشکده