ریاست دانشکده

 

دکتر شمسی

نام :آقای دکتر محمدباقر

نام خانوادگی: شمسی

سمت: رئیس دانشکده

 تلفن تماس: 38162534-083