اعضای هیات علمی

     

   

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

محمدرسول توحیدنیا

تکنولوژی رادیولوژی

کارشناسی ارشد

 

توحیدنیا

 
1

آدرس ایمیل :

Mtohid nia@yahoo.com

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

 فاطمه امیری فیزیک پزشکی کارشناسی ارشد

 

سی وی
 

   

 

g  

آدرس ایمیل :

 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

احسان خدامرادی

فیزیک پزشکی

Ph .d

 

سی وی دکتر خدامرادی- مهر98
   

 
1

آدرس ایمیل :

Eh-medph@yahoo.com

 

 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

کاوه مولودی

رادیولوژی

کارشناسی ارشد

سی وی کاوه مولودی


   

کاوه مولودی  

آدرس ایمیل :