1-بخش های آزمایشگاه و بانک خون بیمارستان ها و مراکز درمانی

2-مراکز انتقال خون

3-دانشگاه های علوم پزشکی

4-آزمایشگاه های تشخیص پزشکی

5-پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی

6-شرکت های دانش بنیان و مراکز فناوری و تولیدی

7-مراکز جمع آوری پلاسما