انجمن تکنولوژی جراحی کرمانشاه 
 

 

1

دبیر انجمن:عطیه‌السادات سیدامیرخانی

2

شورای مرکزی: عطیه‌السادات سیدامیرخانی-هستی فتاحی- شیلان میراحمدی -نازنین برش نورد- نیما کولانی-محمد صادق امینی - منا مرادی

 

ریز فعالیت: کارگاه های بخیه - مسابقات ابزار و تجهیزات- بروشور های مرتبط و....