بایگانی

مجید ایمانی هرسینی- سمت: متصدی بایگانی اداری

مجید ایمانی هرسینی

نمونه وظایف و مسئولیت ها:

حفظ ونگهداری نامه ها، اوراق ، اسناد ومدارک و پرونده های محرمانه مطابق مقررات و اصول بایگانی وتهیه فهرست مربوط بر اساس روش تعیین شده.

پیوست کردن پرونده ها یا سوابق مربوط به نامه ها طبق دستور مقام مافوق.

تحویل پرونده های مختومه به بایگانی راکد با اجازه مقام مافوق.

 

حامد نزریان - سمت: متصدی بایگانی آموزش

حامدنزریان

 

نمونه وظایف و مسئولیت ها:

تشکیل پرونده برای دانشجویان جدید الورود
بروزرسانی پرونده دانشجویان در خصوص سوابق آموزشی و اداری
پاسخ به مکاتبات کارشناسان واحد آموزش در خصوص امور پرونده دانشجویان