امور عمومی

 رئیس امور عمومی: آقای ستار آذر

آقای آذر

نمونه وظایف و مسئولیت ها:

- نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی.

- صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها.

- سازماندهی فعالیت های مربوط وتقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحد های تحت سرپرستی.

- تعیین خط مشی ونظارت برحسن اجرای آن.

- صدور دستورالعمل ها و ضوابط مربوط.

- نظارت در تنظیم بودجه واحد مربوط.

- شرکت در کمیسونها ، سمینارها و جلسات مختلف وتهیه گزارشات لازم حهت استحضار مقام مافوق.