رسالت گروه

رسالت این گروه تربیت افراد کارآزموده‌ای است که بتوانند تصدی و مدیریت بخش فناوری اطلاعات سلامت در بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی، مشتمل بر جمع‌آوری و پردازش داده‌ها، ذخیره‌سازی و بازیابی اطلاعات، تحلیل شاخص‌های‌ بهداشتی، مشارکت در کارشناسی، طراحی و پیاده سازی System(HIS)Hospital Information   را بر عهده بگیرد.

دورنما

تربیت فارغ التحصیلان کارآمد و با کفایت، صاحب ارزش ها و اخلاق نیکوی فردی-اجتماعی بطوریکه در حوزه های (تحت پوشش گروه) فناوری اطلاعات سلامت، مدیریت اطلاعات سلامت و انفورماتیک پزشکی خدمات موثری به جامعه ارایه کنند.