آموزش اپلای برای پذیرش در رشته | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

درخواست کتبی به معاون آموزشی دانشگاه، بررسی در گروه مربوطه و در نهایت موافقت و یا عدم موافقت برای متقاضی