تدارکات

 فرزاد رضا پور

1

سمت: تدارکات

 نمونه وظایف و مسئولیت ها

استعلام بها قبل از خرید اجناس و گزارش آن به مقام مافوق

دریافت درخواست های خرید که از سوی مقام مافوق ارجاع گردد

تهیه و تنظیم صورت مجلس های مربوط به ترخیص کالا و ارائه آن به اداره متبوع

نظارت بر کلیه امور مربوط به کارپردازی واحد متبوع و راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی