معاونت آموزشی دانشکده

بیژن صبور : کارشناس ارشد آموزش پرستاری گرایش آموزش داخلی جراحی.

سمت : عضو هیات علمی و مدیر گروه فوریت های پزشکی

آدرس: کرمانشاه میدان ایثار خیابان دولت آباد دانشکده پیراپزشکی

تلفن تماس:38278281-083