کارگروه ارزشیابی آموزشی

الف : کارگروه ارزشیابی اساتید

مسئول کارگروه:سمیرا فتاحی

ایمیل: S_fatahi20@yahoo.com، تلفن: 09189952019

اعضای کارگروه:

 ردیف نام و نام خانوادگی سمت فعلی سمت در کمیته
 1 سمیرا فتاحی مدیر گروه اتاق عمل مسئول
 2 دکترافشین گودرزی مسئول امور بالینی دانشکده عضو
 3 فاطمه امیری عضو هیأت علمی عضو
 4 رضا فیضی عضو هیأت علمی عضو
 5پریسا ریزه وندی عضو هیأت علمی عضو
 6ندا خالدیان عضو هیأت علمی عضو
 7