کارشناس پژوهشی و شرح وظایف

 منا فخاریان

پست الکترونیکی: mona1228.f@gmail.com

آدرس: کرمانشاه، میدان ایثار، ابتدای دولت آباد، دانشکده پیراپزشکی، مدیریت پژوهش

 شرح وظایف کارشناس شرح وظایف کارشناس