معاون آموزشی

 
معاون آموزشی

بیژن صبور : کارشناس ارشد آموزش پرستاری گرایش آموزش داخلی جراحی.

سمت : معاون آموزشی

آدرس: کرمانشاه میدان ایثار خیابان دولت آباد دانشکده پیراپزشکی

تلفن تماس:38278281-083