آشنایی با فعالیت های مشاور:

 1. مشاوره و درمان
 2. ارائه خدمات مشاوره و روان درمانی به دانشجویان
 3. روان سنجی
 4. انجام آزمونهای روانشناختی
 5. تشکیل هسته پیشرفت تحصیلی
 6. بررسی علل افت تحصیلی دانشجویان
 7. الف ) مشروطی      ب) دو نمره افت        ج) معدل 13 و 12
 8. مددکاری
 9. پیگیری وضعیت دانشجویان آسیب دیده و آسیب پذیر
 10. پیگیری دانشجویان نیازمند بستری و درمان دارویی
 11. مساعدت مالی به دانشجویان نیازمند در صورت امکان
 12. آموزش
 • بروشورهای آموزشی
 • فصلنامه بهروان
 • ارائه کتابهای خودیاری در زمینه سلامت روان
 • انجام نیاز سنجی؛ هماهنگی و برگزاری نشست ها و کارگاه های دانشجویی در دانشکده
 • پایش سلامت روان دانشجویان جدیدالورود

فرم دانشجویی مشاور

مشکلات رایج دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه:

 1. عزت نفس
 2. جرأت مندی
 3. روشهای تقویت تمرکز حواس
 4. رویارویی با امتحان
 5. مشکلات ورود به دانشگاه
 6. غم غربت
 7. تنهایی
 8. خشم
 9. سوگ (فقدان)
 10. اختلاف با دیگران
 11. بی خوابی
 12. افسردگی
 13. اضطراب و وحشت زدگی
 14. استرس پس از سانحه

 

ب