فهرست و لینک نشریات و مجلات

فهرست و لینک نشریات و مجلات:

  • پورتال اطلاعات پژوهشی پزشکی کشور (بانک نشریات علوم پزشکی کشور وزارت بهداشت)
  • فهرست مجلات تأیید شده کمیسیون نشریات علوم پزشکی
  • لیست مجلات علمی و پژوهشی مورد تایید وزارت  بهداشت 15/2/92
  • دبیرخانه کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور
  • فهرست نشریات علمی معتبر وزارت علوم 14/10/92
  • فهرست نشریات علمی معتبر نمایه شده ISI 18/2/92
  • فهرست نشریات علمی معتبر نمایه شده isc
  • فهرست نشریات نامعتبر