اعضای هیئت علمی

  

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

فرشته جلالوندی

کارشناسی ارشد

آموزش پرستاری داخلی و جراحی 
1

آدرس ایمیل :

fjalalvandi@kums.ac.ir 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

محمود فخری

کارشناسی ارشد

آموزش مدیریت خدمات پرستاری


فخری

 
1

آدرس ایمیل :

Mahmud43-fakhri@yahoo.com

 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

 سمیرا فتاحی اتاق عمل کارشناسی ارشد
 

 سمیرا فتاحی

آدرس ایمیل :

 

 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

 پریسا ریزه وندی اتاق عمل کارشناسی ارشد
سی وی جدید ریزه وندی


 

 

آدرس ایمیل :

 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

 رضا فیضی اتاق عمل کارشناسی ارشد  
 

 عکس آقای فیضی

آدرس ایمیل :