امور بالینی

افشین گودرزی(عضو هیأت علمی) - سمت: مسئول امور بالینی دانشکده

 

شرح وظایف مسئول امور بالینی دانشکده:

1- هماهنگی برنامه ریزی کارآموزی بین مدیران گروه های آموزشی جهت استفاده مطلوب از محیط های کارآموزی و پیشگیری از تجمع بیش از حد دانشجو در یک بخش.

2- بررسی برنامه های کارآموزی گروه های آموزشی و مطابقت رعایت ساعات مقرر کارآموزی با برنامه.

3 - ارسال برنامه کارآموزی ها به مراکز آموزشی و درمانی قبل از اعزام دانشجو به مراکز جهت هماهنگی با مسئولان این مراکز.

4 - هماهنگی با مسئولان آموزش مراکز آموزشی درمانی قبل و حین کارآموزی ها جهت برقراری تسهیلات محیط آموزشی.

5 - همکاری با مدیران گروه های آموزشی دانشکده جهت تامین کادر آموزش بالینی مورد نیاز.

6 - برگزاری جلسات منظم توجیهی در آغاز ترم با مربیان بالینی و بحث و تبادل نظر جهت ارتقا کمی و کیفی کار آموزی ها.

7 - ارائه پیشنهادات لازم جهت ارتقا کارآموزی ها از نظر کمی و کیفی به مسئولین مراکز آموزشی درمانی.

8 - پل ارتباطی میان مسئولین مراکز آموزشی درمانی، مسئولین دانشکده، مربیان و دانشجویان.

9 - بازدید از مراکز آموزشی درمانی جهت بررسی روند کارآموزی ها و رفع مشکلات موجود.

10 - هماهنگی با مسئولین امور بالینی سایر دانشکده ها جهت تنظیم برنامه کار آموزی مراکز مختلف و اجتناب از تجمع دانشجو در بخش های مختلف.

11 - تهیه اتیکت شناسایی برای دانشجویان.

12 - محاسبه ساعات کارآموزی مربیان گروه های آموزشی با هماهنگی مدیران گروه های و محاسبه میزان حق التدریس مربیان.

13 - پیگیری برقراری منظم کارآموزی ها طبق برنامه اعلام شده.

14 - پیگیری ارسال غیبت های دانشجویان توسط مربیان به دانشکده و اتخاذ تصمیم مقتضی.

15 - ارائه گزارش کار آموزی های گروه های مختلف به مسئو لین دانشکده.