اعضای هیات علمی

   

 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

آرمان احمدی

هماتولوژی

کارشناسی ارشد هماتولوژی


 

 
 

آدرس ایمیل :

pourmand-d@yahoo.com

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

نصراله سهرابی

باکتری شناسی پزشکی

PhD


سهرابی

 
1

آدرس ایمیل :

na.sohrabi@gmail.com

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

محسن ژاله

آناتومی

PhD


سی وی دکتر ژاله سی وی دکتر ژاله

 
1

آدرس ایمیل :

zhaleh.mohsen@gmail.com

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

کامران سلیمی

انگل شناسی

کارشناسی ارشد

 

 
1

آدرس ایمیل :

 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

علی ملکی  هماتولوژی PhD

 

سی وی ملکی 
 


عکس ملکی  

آدرس ایمیل :

 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

فخرالدین صبا

سمت: مدیرگروه

 هماتولوژی PhD
سی وی فخر الدین صبا

 
 1

آدرس ایمیل :

 

کارشناسان

کارشناسان گروه:

عصمت رشیدی تبار: کارشناس آزمایشگاه

شکوفه بخشی: کارشناس آزمایشگاه

شهریار عظیمی: کارشناس آزمایشگاه

آناهیتا عظیمی: کارشناس آزمایشگاه

الهام فرجی: کارشناس آزمایشگاه