کارگروه پژوهش در آموزش

مسئول کار گروه: دکتررسول کاویان نژاد

ایمیل:rasol_kavyan@yahoo.com- تلفن : 09189699749 

اعضای  کارگروه: 

سمت در کمیته

سمت فعلی

نام و نام خانوادگی

ردیف

مسئول

عضو هیأت علمی

دکتر رسول کاویان نژاد

1

عضو

عضو هیات علمی

دکتر مسعود نجفی

2

عضو

مسئول دفتر توسعه آموزش

آقای محمدرسول  توحید نیا

3

عضو

معاون آموزشی

آقای بیژن صبور

4

عضو

عضوهیات علمی

خانم فرشته جلالوندی

5

عضو

مسئول  تحصیلات  تکمیلی  دانشکده

دکتر سوده شهسواری

6

عضو

مدیرگروه رادیولوژی وپزشکی هسته ای

دکتر صالح  صالحی  ذهابی

7

عضو

عضو هیات علمی

دکتر فخرالدین صبا

8

عضو

عضو هیات علمی

خانم فوزیه خدادادی

9

 عضو  مدیر پژوهش دانشکده  احسان خدامرادی  10
 

شرح وظایف کارگروه پژوهش در آموزش:

هدف این کارگروه ارتقاء روش های آموزش اثر بخش و پالایش نتایج آموزش در عمل و در محیط تئوری و بالینی آموزشی میباشد.

1 .برگزاری جلسات منظم به منظور بررسی طرحهای پژوهشی در کمیته پژوهش در آموزش

2 .بررسی، تهیه و اعلام فهرست نیازهای پژوهشی و اولویت بندی طرح های پژوهشی در حوزه آموزش

3 .هدایت و تشویق اعضای هیأت علمی جهت انجام طرحهای پژوهشی در زمینه آموزش علوم پزشکی

4 .هدایت تحقیقات دانشجویی در زمینه آموزش علوم پزشکی

5 .تدارک کارگاههای آموزشی در زمینه مسائل پژوهشی در آموزش

6 .اطلاع رسانی در زمینه سایت ها و ارتباطات آموزشی

7 .ارتباط مستمر با مرکز توسعه دانشگاه ، جمع آوری و ارسال طرح های تحقیقاتی در زمینه آموزش جهت تصویب و کارشناسی

8 .مشاوره ، مشارکت و همکاری در طراحی و اجرای طرح های پژوهشی در آموزش

9 .مشاوره و همکاری در اجرای پژوهش ها و پروژه های مربوط به همایش سالیانه آموزش پزشکی

10.ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده