کارشناسان

عصمت رشیدی تبار: کارشناس آزمایشگاه

محبوب کاشانی: کارشناس آزمایشگاه

رامین خشنودی: کارشناس آزمایشگاه

شکوفه بخشی: کارشناس آزمایشگاه

شهریار عظیمی: کارشناس آزمایشگاه