اعضای هیات علمی

  

 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

رسول کاویان نژاد

مراقبت های ویژه پرستاری

کارشناسی ارشد

 

cv جدید آقای رسول کاویان نژاد

 
1

آدرس ایمیل :

kaviannezhad@kums.ac.ir

 
 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

ابراهیم عزتی

پرستاری داخلی جراحی

کارشناسی ارشد

 

 

 
1

آدرس ایمیل :

 

 

 نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی آخرین مدرک تحصیلی cv  عکس
 ندا خالدیان آموزش پرستاری کارشناسی ارشد
سی وی خالدیان
 ندا خالدیان