دانشجویان ورودی نیمسال اول 02-1401

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

مهدی محرابی

2

محمدرضا اسلامی

3

شهلا رحمانی

4

سحر قیاسی

5

مهسا لران اصفهانی

 

دانشجویان ورودی نیمسال دوم 02-1401

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

هاوار