دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / گروههای آموزشی / پزشکی هسته ای / مقاطع تحصیلی-دانشجویان و پایان نامه ها