دانش­ آموختگان گروه:

ردیف

نام دانشجو

1

هیمن محمد رستم

2

عمر هاشم غفور

3

دلوفان کمال احمد

4

ناهیده عوسمان احمد

5

ورزیر احمد جمیل

6

شوان سردار ولی