پرسنل

مژگان صفایی: سرپرست اداره آموزش 

آزیتا کرمی :کارشناس مامایی. سمت : مسئول برنامه ریزی کلیه دروس رشته های:هوشبری ،اتاق عمل،رادیولوژی،پزشکی هسته ای،علوم آزمایشگاهی،فوریت های پزشکی. و فناوری اطلاعات سلامت

 

مژده حیدری: کارشناس مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی . سمت :کارشناس مسئول رشته  رادیولوژی پیوسته و ناپیوسته

 

فتانه عزیزی :کارشناس مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی .سمت :کارشناس مسئول رشته هوشبری و رشته فناوری اطلاعات سلامت

 

شمسی عزیزی : کارشناس مدیریت و برنامه ریزی آموزشی .سمت:  کارشناس مسئول رشته های علوم آزمایشگاهی پیوسته و ناپیوسته 

 

نوشین پورشایگان : کارشناس ارشد مدیریت آموزشی. سمت : کارشناس مسئول رشته اتاق عمل پیوسته و ناپیوسته و ارشد- کارشناس تحصیلات تکمیلی- کارشناس ارتقاء هیأت علمی

 

مهتاب طاهری : سمت: بایگان اداره آموزش

 

ستار آذر: کارشناس مسئول رشته های فوریت پزشکی و مسئول خدمات ماشینی.

سمیه حیدری: کارشناس مسئول رشته فناوری اطلاعات سلامت

افسانه مرادیان مجد: کارشناس مسئول رشته پزشکی هسته ای

 صلوات علی نجاتی: کارشناس مدیریت و برنامه ریزی ، سمت: مسئول امور کلاس ها