پرسنل

مژگان صفایی: سرپرست اداره آموزش 

آزیتا کرمی :کارشناس مامایی. سمت : مسئول برنامه ریزی کلیه دروس رشته های:هوشبری ،اتاق عمل،رادیولوژی،پزشکی هسته ای،علوم آزمایشگاهی،فوریت های پزشکی. و فناوری اطلاعات سلامت

 تلفن تماس: 38162161-083

 ***

مژده حیدری: کارشناس مدیریت و برنامه ریزی آموزشی . سمت :کارشناس مسئول رشته  رادیولوژی پیوسته و ناپیوسته

فتانه عزیزی :کارشناس مدیریت و برنامه ریزی آموزشی .سمت :کارشناس مسئول رشته هوشبری و رشته فناوری اطلاعات سلامت

شمسی عزیزی : کارشناس مدیریت و برنامه ریزی آموزشی .سمت:  کارشناس مسئول رشته های علوم آزمایشگاهی پیوسته و ناپیوسته 

نوشین پورشایگان : کارشناس ارشد مدیریت آموزشی. سمت : کارشناس مسئول رشته اتاق عمل پیوسته و ناپیوسته و ارشد- کارشناس تحصیلات تکمیلی- کارشناس ارتقاء هیأت علمی

افسانه مرادیان مجد: کارشناس مسئول رشته پزشکی هسته ای

سمیه حیدری: کارشناس مسئول رشته فناوری اطلاعات سلامت

افسانه مرادپور: کارشناس مسئول رشته فوریتهای پزشکی

تلفن تماس: 38162317-083

 ***

مهتاب طاهری : بایگان اداره آموزش