کارگروه دانشجویی دفتر توسعه آموزش

مسئول کارگروه: خانم هستی نظرآبادی
ایمیل: hasnazar.14980@gmail.com ، تلفن: 09185618387

 اعضای کارگروه:

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت فعلی

سمت در کمیته

1

پری شاد پیرحسینیان

دانشجوی پزشکی هسته ای

مسئول

 

2

 سیده بهار اسرافیلی 

دانشجوی پزشکی هسته ای

 

کارگروه ارزشیابی آموزشی

3

محراب الیاسی

دانشجوی فوریتهای پزشکی

کارگروه ارزشیابی آموزشی

 4 محنا محمدی
 

دانشجوی پزشکی هسته ای

 کارگروه برنامه ریزی درسی

5

دیاکو علیزاده

دانشجوی فوریتهای پزشکی

کارگروه برنامه ریزی درسی

6

سعید کرمی

دانشجوی فوریتهای پزشکی

کارگروه ارتقاء فرایند آموزشی

7

کسری زندی

دانشجوی اتاق عمل

کارگروه ارتقاء فرایند آموزشی

8

محمدمتین قهرمانپور

دانشجوی علوم آزمایشگاهی

روابط عمومی

 9 مونا شهبازی
 دانشجوی فناوری اطلاعات سلامت
 

روابط عمومی

 

شرح وظایف:
این کمیته در راستای رسالت کلی و در چارچوب سیاست ها و برنامه های مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی در موارد زیر فعالیت می‌نماید:
1- آگاه سازی، تشویق و جذب دانشجویان جهت مشارکت در فعالیت های توسعه آموزشی
2-بسترسازی در جهت توانمندسازی دانشجویان علوم پزشکی در زمینه آموزش علوم پزشکی از طرق:
الف . برگزاری سمینارها، کارگاه ها و دوره های آموزشی مرتبط با آموزش علوم پزشکی مبتنی بر نیازهای دانشجویان
ب .ارائه مشاوره به دانشجویان و تشکل های دانشجویی در زمینه آموزش علوم پزشکی
پ .جلب حمایت از شرکت دانشجویان در برنامه های آموزشی ملی و بین المللی مرتبط با آموزش علوم پزشکی
3-برقراری ارتباط، اطلاع رسانی و بسترسازی جهت تعامل و تبادل تجارب دانشجویی در حوزه آموزش علوم پزشکی از طریق:
الف. جلسات درون و برون دانشگاهی
ب . همایش ها و جشنواره ها
پ . رسانه های مختلف اعم از نشریات، فضای مجازی و...
4- مشارکت فعال در پیاده سازی بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی وزارت در چارچوب فعالیت های مرکز مطالعات دانشگاه از طریق:
الف . آشناسازی دانشجویان با بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی
ب . همکاری در پروژه های دانشگاه در جهت پیاده سازی بسته های تحول
پ . مشارکت در انجام مأموریت های ویژه پذیرفته شده توسط دانشگاه ها
ت . مشارکت در نقد اقدامات ذیل بسته های تحول و به روزرسانی آنها
ث . مشارکت در ارزیابی های کیفی، خودارزیابی و ارزیابی های محوله
5-خودارزیابی و مشارکت در ارزشیابی های کمیته های دانشجویی
6- به روز نگه داشتن صفحه کمیته دانشجویی در وب سایت دفتر توسعه آموزش دانشکده و مستندسازی و تهیه آرشیو فعالیت های کمیته دانشجویی
7-همکاری و مشارکت در فعالیت های دفتر توسعه آموزش دانشکده در زمینه برنامه ریزی درسی اعم از نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزشیابی
8-همکاری و مشارکت در فعالیت های دفتر توسعه آموزش دانشکده در زمینه ارزشیابی های فعالیت های آموزشی از طرق:
الف. مشارکت در طراحی، اجرا و بازخورد ارزشیابی های برنامه، دوره اعضای هیأت علمی، کارکنان و فرآیندهای آموزشی
ب . مشارکت در ارزشیابی سیاست ها و آیین نامه های آموزشی مرتبط با دانشجویان
9-همکاری و مشارکت در فعالیت های دفتر توسعه آموزش دانشکده در زمینه طراحی، اجرا و ارزشیابی های ایده های نوآورانه آموزشی و پژوهش در آموزش
10- بسترسازی برای آموزش دانشجویان در جهت مستندسازی فرایندهای آموزشی و تبدیل ایده به محصول کاربردی
11-جلب حمایت از ارائه نتایج پژوهش ها و طرح های نوآورانه آموزشی دانشجویان در همایشها و مجامع ملی و بین المللی از طریق هماهنگی با مدیریت مرکز مطالعات دانشگاه
12-تألیف و ترجمه کتب مرتبط با آموزش علوم پزشکی برای دانشجویان با مدیریت مرکز مطالعات دانشگاه

شرایط عضویت:
این کمیته شامل دانشجویان فعال و علاقه مند به فعالیت در عرصه توسعه آموزش است که حائز شرایط زیر می‌باشند:
1- علاقه مندی به فعالیت های توسعه آموزشی (سابقه همکاری با مراکز مطالعات و دفاتر توسعه آموزش یا همکاری در طرح های پژوهش در آموزش یا داشتن ایده های نو برای ارتقای آموزش و ... )
2- احراز معدل حداقل 14 در آخرین نیمسال تحصیلی قبل از درخواست عضویت وحفظ حداقل معدل برای تداوم عضویت
3- عدم سوء رفتار حرفه ای به تأیید معاونت آموزشی دانشکده محل تحصیل دانشجو