فرمت نگارش گزارش

فرمت نگارش گزارش نهایی طرح های تحقیقاتی

به منظور ایجاد وحدت رویه و یکنواختی در تهیه گزارش نهایی طرح های تحقیقاتی ، بر اساس فرمت زیر اقدام نمائید . ضمناً همیشه نسخه اصلی گزارش نهایی را در کامپیوتر یا CD جهت اعمال نظرات کارشناسان علمی و اصلاحات بعدی حفظ نمائید . در نهایت نیز بایستی یک نسخه از گزارش نهایی کارشناسی و اصلاح شده را در قالب CD به حوزه معاونت تحقیقات و فن آوری تحویل نمائید .

یک گزارش نهائی باید شامل قسمتهای زیر باشد

1)  صفحه اول : شامل عنوان طرح ، نام مجری و همکاران اصلی طرح (با ذکر نام و نام خانوادگی ، درجه تحصیلی و مشخص کردن مسئول مکاتبات با علامت ستاره ) و  در آخر ذکر سازمان حمایت کننده از انجام تحقیق .

2)  چکیده : به صورت مختصر و حداکثر در یک صفحه (شامل 35-250 کلمه) تهیه و شامل تمامی قسمتهای اصلی مقاله می باشد که هر کدام با عناوین مشخص در یک پاراگراف جداگانه آمده باشد . عناوین پاراگراف ها باید شامل : مقدمه ، مواد و روش ها ، یافته ها ، بحث و نتیجه گیری باشد و در انتهای چکیده کلمات کلیدی (حداقل 3  و  حداکثر 4 کلمه )آورده شود.

3)  مقدمه : شامل مطالبی راجع به تعریف مسئله ، اهمیت موضوع ، مرور متن (پیشینه تحقیق) دلایل و ضرورت انجام تحقیق می باشد . سوالات و فرضیه های پژوهشی نیز در این قسمت آورده می شود . در مقدمه مروری بر متون و اطلاعات قبلی برای ایجاد زمینه ذهنی در خواننده و ذکر نتایج مهم بررسی های قبلی ذکر می شود. افعال بکار گرفته شده در این قسمت عموماً افعال گذشته می باشد .

4)  مواد و روش ها : نوع مطالعه ، جامعه مورد مطالعه ، حجم نمونه روش محاسبه حجم نمونه و حجم نمونه گیری ، نحوه جمع آوری داده ها ، روائی و پایائی ابزرهای مطالعه ، نحوه انتخاب مواد و مثل وسایل کار و دارو های خاص یا نمونه ها  ، علت و روش انتخاب مواد یا نمونه ها ، روش تجزیه و تحلیل داده ها ، معیارهای ورود و خروج از مطالعه ، روش های آماری بکار گرفته شده و مسائل مربوط به اخلاق پؤوهش و محدودیتهای انجام پژوهش در این قسمت برآورد می شود .این قسمت باید با دقت نوشته شد به نحوی که افراد دیگری با همان روش به همان نتایج برسند.

5)  یافته ها : در این قسمت برخی از قسمتهای مطالعه(بدون تکرار جزئیات) ذکرمی گردد . تمامی یافته های تحقیق بدون انجام قضاوت در این قسمت آورده می شود . معمولاً یافته های مهم ذکر و سایر یافته ها در قالب جدول و نمودار می آید .(شماره و عنوان جداول در بالا و شماره و عنوان نمودار در پایین آن نوشته می شود)

6)   بحث : در قسمت بحث نکات عمده و روابط آنها به وسیله نتایج نشان داده می شود . نتایج تحقیقات مخالف و موافق در این قسمت آورده می شود و نتایج این تحقیق با آنها مقایسه می شود.

7)  نتیجه گیری :بسیار مختصر تر از بحث و فقط اهم نتایج بدون آوردن اعداد و ارقام و جداول بیان و نتیجه ای که از تحقیق حاصل شده است ذکر می شود . قسمت بحث و نتیجه گیری می تواند تحت یک عنوان آورده شود .

8)     منابع : منابع باید به روش شماره گذاری و به ترتیب استفاده در متن (روش ونکوور) تنظیم شود.

9)     ضمائم : شامل جداول ، نمودارها ، یک نمونه از فرمهای تحقیقاتی و... می باشد .

در پایان نتیجه گیری می توان قسمتی را تحت عنوان تشکر و قدردانی و یا مشکلات اجرایی طرح اضافه کرد .