آیین نامه های طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها

آیین نامه های طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها:

*اولویتهای طرح های تحقیقاتی در دانشگاه

*دستورالعمل مربوط به عدم خرید دستگاهها و وسایل غیر مصرفی از طریق طرح

*دستورالعمل مربوط به تبدیل پایان نامه به کتاب

*آیین نامه جدید و اصلاح شده منتورشیپ20/9/91

*دستورالعمل مربوط به طرح های منتورشیپ 19/1/92

*دستورالعمل مربوط به نحوه نگارش آدرس صحیح (affiliation) در مقالات برگرفته از پایان نامه های دانشجویی 15/5/91

*آیین نامه پاداش فعالیتهای پژوهشی

*آیین نامه  پاداش چاپ مقالات   

*آیین نامه پاداش مقالات ارائه شده در کنگره های علمی داخلی    

*اصلاحیه تبصره یک ماده یک بخش های اول و دوم آیین‌نامه ارتقای اعضای هیات علمی

*پایگاه اطلاع رسانی مرکز امور هیئت علمی

*دستور العمل نحوه تخصیص اعتبار پژوهشی

تعدادی از آیین نامه و طرح ها و... :