اخبار

   

1- تشکیل صدو چهارمین جلسه شورای پژوهشی مورخ 97/9/18 رأس ساعت 10 صبح در سالن جلسات دانشکده پیراپزشکی

2- تشکیل ژورنال کلاب دکتر سیدمجتبی حسینی - عضو هیأت علمی گروه پزشکی هسته ای با عنوان «آشنایی با تکنیک هی جدید رادیوتراپی» در تاریخ 97/9/19 در سالن جلسات دانشکده پیراپزشکی

3-