شرح وظایف

وظایف پیشنهادی مدیریت پژوهشی دانشکده پیراپزشکی

الف) اداره امور جاری پژوهشی دانشکده پیراپزشکی

ب) تهیه پیش نویس آیین نامه ها و شیوه نامه های پژوهشی بمنظور طرح در شورای پژوهشی

ج)تنظیم جلسات و دستور کار شورای پژوهشی دانشکده

د) دبیری شورای پژوهشی و پذیرش درخواست های پژوهشی اعضاء هیأت علمی دانشگاه و بررسی دستور جلسات قبل از طرح در شورای پژوهشی و تهیه صورتجلسه

ه)دریافت پیشنهاد طرح های پژوهشی تصویب شده در دانشکده ، طرح آنها در شورای پژوهشی حسب مورد ، اقدام جهت قرارداد و پیگیری های مربوطه

و) ابلاغ صورتجلسات پژوهشی  و نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای پژوهشی

ط) امور مربوط به مقالات چاپ شده اعضاء هیأت علمی در مجلات داخلی و بین المللی

ی)امور مربوط به شرکت در سمینارهای بین المللی و فرصت های مطالعاتی از طریق ارجاع به شورای پژوهشی و پیگیری های مربوط به اخذ روادید و بررسی مقاله های علمی ارائه شده و...

ک)پیگیری مسائل مربوط به درخواست ترجمه و تالیف کتاب توسط همکاران

م) همکاری با معاونت تحقیقات و فناوری و مراکز تحقیقاتی و دانشکده های اقماری

 

شرح وظایف کارشناس امور پژوهشی:

*کارشناس شورای پژوهشی معاونت پژوهشی دانشکده

*تهیه و تنظیم صورتجلسات شورای پژوهشی 

*تنظیم مکاتبات مربوط به طرحهای تحقیقاتی مطرح شده در شورای پژوهشی

*انجام و پیگیری مکاتبات مدیریت پژوهشی

*انجام مشاوره پژوهشی به دانشجویان و پژوهشگران

*ثبت نام و نیاز سنجی تشکیل کارگاه های پژوهشی

*مسئول انجام پروژه ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشکده 

*مسئول به روز نمودن سایت معاون پژوهشی دانشکده 

*کارشناس شورای پژوهشی معاونت پژوهشی دانشکده 

*تهیه و تنظیم صورتجلسات شورای پژوهشی 

*تنظیم مکاتبات مربوط به طرحهای تحقیقاتی مطرح شده در شورای پژوهشی

*انجام و پیگیری مکاتبات مدیریت پژوهشی

*انجام مشاوره پژوهشی به دانشجویان و پژوهشگران

*ثبت نام و نیاز سنجی تشکیل کارگاه های پژوهشی

*مسئول انجام پروژه ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشکده 

*مسئول به روز نمودن سایت معاون پژوهشی دانشکده