فرم ها

فرم هـــا:

فرم جدید پروپوزال های طرحهای تحقیقاتی

فرمت نهایی گزارش نهایی        

فرم داوری طرح تحقیقاتی

فرم داوری گزارش نهایی

حق التحقیق پ‍ژوهشگران       

حق التحقیق اعضای هیئت علمی در طرح های تحقیقاتی 17/10/91

حق التحقیق پژوهشگران غیر هیئت علمی

حق الزحمه دانشجویان در پروپوزال پایان نامه ها  

مراحل تصویب طرح تحقیقاتی و گزارش نهایی

مراحل تصویب طرحهای تحقیقاتی

مراحل تصویب گزارش نهایی طرح های تحقیقاتی 

مراحل کارشناسی گزارش نهایی طرح های تحقیقاتی

مراحل تصویب پایان نامه های دانشجویی

سقف بودجه تفویض اختیار شده به دانشکده ها

سقف بودجه تفویض اختیار شده به دانشکده

سقف بودجه تفویض اختیار شده به شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده

تعدادی از فرم ها: