فرم ارزیابی اولیه پروپوزال

«بسمه تعالی »

دانشکده پیراپزشکی

«فرم ارزیابی اولیه پروپوزال»

1)      آیا عنوان مناسب است؟

2)      تکمیل خلاصه طرح پیشنهادی (عنوان ، مدت ، مربی ، همکاران ، بودجه  و مسئله تحقیق)

3)      مقدمه و بیان (تعریف مسئله ، اهمیت موضوع ، ضرورت و هدف انجام طرح را ذکر کرده است)

4)      مروری بر مطالعات( به محل ، نوع مطالعه ، سال ،‌تعداد نمونه و نتایج مهم مرتبط با اهداف )

5)      تعاریف واژگان (نظری و علمی)

6)      اهداف و فرضیات (اهداف اصلی ،‌اهداف وی‍ژه،فرضیات ، سوالات  پژوهش و هدف کاربرد)

7)      روش اجراء

الف: فرایند نمونه گیری

ب:جمع آوری داده ها

ج:تجزیه و تحلیل دادها

8)ملاحظات اخلاقی و محدودیت ها (تکمیل فرم تعهدات اخلاقی در صورتی که طرح کارآزمایی بالینی است)

9)جداول (جدول گانت ، جدول هزینه پرسنلی ، جداول هزینه های مصرفی و غیر مصرفی ،‌هزینه های مسافرت  و...)

10)منابع

11)فرم جمع آور ی اطلاعات (پرسشنامه ، چک لیست و...)

فرم