شرح وظایف

شرح وظایف:

*کارشناس شورای پژوهشی معاونت پژوهشی دانشکده 

*تهیه و تنظیم صورتجلسات شورای پژوهشی 

*تنظیم مکاتبات مربوط به طرحهای تحقیقاتی مطرح شده در شورای پژوهشی

*انجام و پیگیری مکاتبات مدیریت پژوهشی

*انجام مشاوره پژوهشی به دانشجویان و پژوهشگران

*ثبت نام و نیاز سنجی تشکیل کارگاه های پژوهشی

*مسئول انجام پروژه ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشکده 

*مسئول به روز نمودن سایت معاون پژوهشی دانشکده