کارشناس امور پژوهشی

خانم منا فخاریان

سمت: کارشناس امور پژوهشی

پست الکترونیکی: mona1228.f@gmail.com

آدرس: کرمانشاه، میدان ایثار، ابتدای دولت آباد، دانشکده پیراپزشکی، مدیریت پژوهش