طرح درس

فرمت طرح درس فرمت طرح درس
نیمسال اول1400-1399 نیمسال دوم1400-1399
 روشهای پرتونگاری 2 روشهای پرتونگاری 2- آقای توحیدنیا
 مراقبت از بیمار در بخش تصویربرداری پزشکی مراقبت از بیمار در بخش تصویربرداری پزشکی- آقای توحیدنیا  رادیوبیولوژی(1)- آقای دکتر نجفی رادیوبیولوژی(1)- آقای دکتر نجفی
 ثبت و نمایش تصاویر در پزشکی ثبت و نمایش تصاویر در پزشکی- آقای توحیدنیا  فیزیک پرتوها-دکتر خدامرادی فیزیک پرتوها-دکتر خدامرادی
 آشنایی با کلیات تصاویر رادیولوژی رایج در اتاق عمل-آقای توحیدنیا آشنایی با کلیات تصاویر رادیولوژی رایج در اتاق عمل-آقای توحیدنیا  دزیمتری- آقای دکتر خدامرادی دزیمتری- آقای دکتر خدامرادی
 روشهای پرتونگاری تخصصی-آقای مولودی روشهای پرتونگاری تخصصی-آقای مولودی  روشهای پرتونگاری 3- آقای توحیدنیا روشهای پرتونگاری 3- آقای توحیدنیا

 اخلاق حرفه ای- آقای توحیدنیا اخلاق حرفه ای- آقای توحیدنیا
 ارزیابی تصاویر پزشکی 1-ناپیوسته- آقای مولودی ارزیابی تصاویر پزشکی 1-ناپیوسته- آقای مولودی  روشهای پرتونگاری(1)- آقای توحیدنیا روشهای پرتونگاری(1)- آقای توحیدنیا
 تکنیک ها و جنبه های بالینی سی تی اسکن 1-ناپیوسته-آقای مولودی تکنیک ها و جنبه های بالینی سی تی اسکن 1-ناپیوسته-آقای مولودی  اخلاق پزشکی، کمکهای اولیه و مراقبت از بیمار- آقای توحیدنیا اخلاق پزشکی، کمکهای اولیه و مراقبت از بیمار- آقای توحیدنیا
 ارزیابی تصاویر پزشکی رادیولوژی- آقای مولودی ارزیابی تصاویر پزشکی رادیولوژی- آقای مولودی  روشهای پرتونگاری تخصصی--آقای توحیدنیا روشهای پرتونگاری تخصصی--آقای توحیدنیا
 فیزیک تکنیک و جنبه های بالینی سی تی اسکن- خانم امیری فیزیک تکنیک و جنبه های بالینی سی تی اسکن- خانم امیری  رادیوبیولوژی- آقای مولودی رادیوبیولوژی- آقای مولودی
 تصویربرداری فراصوت و کاربرد آنها در پزشکی هسته ای- خانم امیری تصویربرداری فراصوت و کاربرد آنها در پزشکی هسته ای- خانم امیری  تکنیک ها و جنبه های بالینی تصویربرداری- پیوسته- خانم امیری تکنیک ها و جنبه های بالینی تصویربرداری- پیوسته- خانم امیری
 روش تحقیق-ارشد رادیوبیولوژی- دکتر صفری روش تحقیق-ارشد رادیوبیولوژی- دکتر صفری  تضمین و کنترل کیفی روشهای تصویربرداری پزشکی- پیوسته- خانم امیری تضمین و کنترل کیفی روشهای تصویربرداری پزشکی- پیوسته- خانم امیری
 مدیریت-رادیولوژی- دکتر صفری مدیریت-رادیولوژی- دکتر صفری  تضمین و کنترل کیفی روشهای تصویربرداری پزشکی- خانم امیری تضمین و کنترل کیفی روشهای تصویربرداری پزشکی- خانم امیری
 توانبخشی1- دکتر محمدباقر شمسی توانبخشی1- دکتر محمدباقر شمسی   اصول فیزیکی تکنیک و جنبه های بالینی سیستم های تصویربرداری- خانم امیری اصول فیزیکی تکنیک و جنبه های بالینی سیستم های تصویربرداری- خانم امیری
 ارتوپدی1- دکتر محمدباقر شمسی ارتوپدی1- دکتر محمدباقر شمسی