طرح درس

فرمت طرح درس فرمت طرح درس
نیمسال اول99-98 نیمسال دوم99-98
  

 
 

 

   


 ماده حاجب در رادیولوژی- آقای مولودی ماده حاجب در رادیولوژی- آقای مولودی  


 

 

کنترل کیفی دستگاه های پزشکی- دکتر صالحی کنترل کیفی دستگاه های پزشکی- دکتر صالحی


 
 

 

مدیریت- دکتر صفری مدیریت- دکتر صفری