مدیرگروه

 

دکتر خدامرادی

نام و نام خانوادگی: احسان خدامرادی- دکترای فیزیک پزشکی

سمت : عضو هیات علمی و مدیر گروه تکنولوژی رادیولوژی

آدرس الکترونیکی: ekhodamoradi@kums.ac.ir