طرح درس

  

فرمت طرح درس فرمت طرح درس

  

نیمسال اول99-98 نیمسال دوم
 

 
 

   


 

 

 

 تکنولوژی اتاق عمل در اورژانس-پیوسته تکنولوژی اتاق عمل در اورژانس-پیوسته
 تجهیزات- خانم ریزه وندی تجهیزات- خانم ریزه وندی  طرح درس آشنایی با بیماری داخلی 2-پیوسته طرح درس آشنایی با بیماری داخلی 2-پیوسته
 مقدمه ای بر تکنولوژی جراحی- آقای فیضی مقدمه ای بر تکنولوژی جراحی- آقای فیضی  تکنولوژی جراحی ENT -ناپیوسته تکنولوژی جراحی ENT -ناپیوسته
   


 تکنولوژی جراحی اطفال- پیوسته تکنولوژی جراحی اطفال- پیوسته
 اصول استریلیزاسیون-آقای فیضی اصول استریلیزاسیون-آقای فیضی
 آشنایی با وسایل و تجهیزات-ناپیوسته آشنایی با وسایل و تجهیزات-ناپیوسته
اسکراب سیار- خانم قاسمی اسکراب سیار- خانم قاسمی  تکنولوژی جراحی پوست-ناپیوسته تکنولوژی جراحی پوست-ناپیوسته
 جراحی قلب- آقای نصرتی جراحی قلب- آقای نصرتی

          
تکنولوژی جراحی قلب-ناپیوسته تکنولوژی جراحی قلب-ناپیوسته
   تکنولوژی جراحی پوست-پیوسته تکنولوژی جراحی پوست-پیوسته
     تکنولوژی جراحی چشم-ناپیوسته تکنولوژی جراحی چشم-ناپیوسته
     تکنولوژی جراحی زنان و اورولوژی-پیوسته تکنولوژی جراحی زنان و اورولوژی-پیوسته
   بهداشت فوریتها بهداشت فوریتها- آقای فخری
 -  مدیریت در بیهوشی مدیریت در بیهوشی-آقای فخری