طرح درس

فرمت طرح درس فرمت طرح درس

  

نیمسال اول1400-1399 نیمسال دوم1400-1399

روش تدریس ارشد اتاق عمل- دکتر صفری روش تدریس ارشد اتاق عمل- دکتر صفری

  بیماریهای زنان و ارولوژی- خانم جلالوندی بیماریهای زنان و ارولوژی- خانم جلالوندی

 بیماری های داخلی(2)- خانم جلالوندی بیماری های داخلی(2)- خانم جلالوندی
  گوارش و غدد- آقای فیضی گوارش و غدد- آقای فیضی  مراقبتهای ویژه - خانم جلالوندی مراقبتهای ویژه - خانم جلالوندی
  اصول استریلیزاسیون- آقای فیضی اصول استریلیزاسیون- آقای فیضی  طرح درس تکنولوژی جراحی در جراحیهای پوست سوختگی- ناپیوسته- خانم فتاحی طرح درس تکنولوژی جراحی در جراحیهای پوست سوختگی- ناپیوسته- خانم فتاحی
 بیماری های زنان و ارولوژی- خانم جلالوندی بیماری های زنان و ارولوژی- خانم جلالوندی  طرح درس اعصاب- پیوسته - خانم ریزه وندی طرح درس اعصاب- پیوسته - خانم ریزه وندی
  بیماری های داخلی 1- خانم جلالوندی بیماری های داخلی 1- خانم جلالوندی  طرح درس ارتوپدی- خانم ریزه وندی طرح درس ارتوپدی- خانم ریزه وندی
اخلاق و مقررات حرفه ای- خانم جلالوندی اخلاق و مقررات حرفه ای- خانم جلالوندی
 مهارتهای بالینی- خانم لارتی مهارتهای بالینی- خانم لارتی  تکنولوژی تروما- خانم لارتی تکنولوژی تروما- خانم لارتی
 اسکراب و سیار(1)- خانم فتاحی اسکراب و سیار(1)- خانم فتاحی  گوارش- خانم قاسمی گوارش- خانم قاسمی
 فک و صورت و گوش ..- خانم فتاحی فک و صورت و گوش ..- خانم فتاحی  جراحی اطفال- رضا فیضی جراحی اطفال- رضا فیضی
 تکنولوژی- خانم فتاحی تکنولوژی- خانم فتاحی  گوارش و غدد- آقای فیضی گوارش و غدد- آقای فیضی
 تکنولوژی جراحی اعصاب-خانم ریزه وندی تکنولوژی جراحی اعصاب-خانم ریزه وندی  قلب- ناپیوسته- آقای نصرتی قلب- ناپیوسته- آقای نصرتی
 تجهیزات- خانم ریزه  وندی تجهیزات- خانم ریزه وندی  چشم- ناپیوسته- آقای نصرتی چشم- ناپیوسته- آقای نصرتی
 اصطلاحات پزشکی- کارشناسی ارشد- خانم لارتی اصطلاحات پزشکی- کارشناسی ارشد- خانم لارتی