مدیرگروه

 

جلالوندی

نام و نام خانوادگی: فرشته جلالوندی- کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی

سمت: عضو هیات علمی ومدیرگروه

آدرس الکترونیکی:Jalalvandi2004@yahoo.com