مدیرگروه

نام و نام خانوادگی: سمیرا فتاحی- کارشناس ارشد اتاق عمل

سمت: عضو هیات علمی ومدیرگروه

آدرس الکترونیکی: