مدیرگروه

دکتر خدامرادی

نام و نام خانوادگی: احسان خدامرادی- دکترای فیزیک پزشکی

سمت: عضو هیات علمی و مدیرگروه پزشکی هسته ای

آدرس الکترونیکی: ekhodamoradi@kums.ac.ir