مدیرگروه

نام و نام خانوادگی: صالح صالحی ذهابی- دکترای فیزیک پزشکی

سمت : عضو هیات علمی و مدیر گروه پزشکی هسته ای

آدرس الکترونیکی:sszahabi@gmail.com