طرح درس


فرمت طرح درس فرمت طرح درس


نیمسال اول 1400-1399 نیمسال دوم1400-1399
     
     
     طرح درس تروما2- آقای گودرزی طرح درس تروما2- آقای گودرزی
     طرح درس کمکهای اولیه داروسازی- صبور طرح درس کمکهای اولیه داروسازی- آقای صبور
 
     طرح درس فوریتهای داخلی پیشرفته 1- آقای صبور طرح درس فوریتهای داخلی پیشرفته 1- آقای صبور
     
     
     فوریتهای پزشکی در شرایط خاص- دکتر پورمیرزا فوریتهای پزشکی در شرایط خاص- دکتر پورمیرزا

     ساختار اورژانس- کارشناسی ناپیوسته-دکتر پورمیرزا ساختار اورژانس- کارشناسی ناپیوسته-دکتر پورمیرزا
     فوریتهای پزشکی در بلایا- دکتر پورمیرزا فوریتهای پزشکی در بلایا- دکتر پورمیرزا
  جابجایی و حمل مصدوم-دکتر پورمیرزا جابجایی و حمل مصدوم-دکتر پورمیرزا
   ترومای پیشرفته- کارشناسی ناپیوسته- دکتر پورمیرزا ترومای پیشرفته- کارشناسی ناپیوسته- دکتر پورمیرزا
   مهارتهای عملی در مراقبتهای اورژانس- آقای گودرزی مهارتهای عملی در مراقبتهای اورژانس- آقای گودرزی
   ترومای پیشرفته- آقای گودرزی ترومای پیشرفته- آقای گودرزی
   تروما 2- آقای گودرزی تروما 2- آقای گودرزی

   روشهای احیای قلبی ریوی و مراقبت ویژه- دکتر نادری پور روشهای احیای قلبی ریوی و مراقبت ویژه- دکتر نادری پور
   ترومای دو- دکتر نادری پور ترومای دو- دکتر نادری پور
   احیای قلبی ریوی پیشرفته-کاردانی- دکتر نادری پور احیای قلبی ریوی پیشرفته-کاردانی- دکتر نادری پور
   ترومای پیشرفته- کارشناسی ناپیوسته- دکتر نادری پور ترومای پیشرفته- کارشناسی ناپیوسته- دکتر نادری پور