طرح درس

 

فرمت طرح درس فرمت طرح درس

 

نیمسال اول1400-1399 نیمسال دوم1400-1399
 مدیریت- علوم آزمایشگاهی- دکتر یحیی صفری مدیریت- علوم آزمایشگاهی- دکتر یحیی صفری  میکروب شناسی عمومی(نظری)- آقای دکتر سهرابی میکروب شناسی عمومی(نظری)- آقای دکتر سهرابی
 خون شناسی2- عملی-دکتر ملکی خون شناسی2- عملی-دکتر ملکی  آزمایشگاه میکروب شناسی عمومی- آقای دکتر سهرابی آزمایشگاه میکروب شناسی عمومی- آقای دکتر سهرابی
 خون شناسی2- نظری- دکتر ملکی خون شناسی2- نظری- دکتر ملکی  متون و ترمینولوژی پزشکی-پیوسته- دکتر سهرابی متون و ترمینولوژی پزشکی-پیوسته- دکتر سهرابی
 خون شناسی2- ناپیوسته- دکتر صبا خون شناسی2- ناپیوسته- دکتر صبا
 خون شناسی2 عملی- ناپیوسته- دکتر فخرالدین صبا خون شناسی2 عملی- ناپیوسته- دکتر فخرالدین صبا  آناتومی مقطعی- آقای دکتر ژاله آناتومی مقطعی- آقای دکتر ژاله
 خون شناسی و انتقال خون- ناپیوسته- دکتر علی ملکی خون شناسی و انتقال خون- ناپیوسته- دکتر علی ملکی  آناتومی(2)-رادیولوژی- آقای دکتر ژاله آناتومی(2)-رادیولوژی- آقای دکتر ژاله
 ایمنولوژی- ترم اول پیوسته مامایی- آقای پورمند ایمنولوژی- ترم اول پیوسته مامایی- آقای پورمند  استخوان شناسی- کاردرمانی- آقای دکتر ژاله استخوان شناسی- کاردرمانی- آقای دکتر ژاله
 باکتری شناسی نظری-ناپیوسته- دکتر سهرابی باکتری شناسی نظری-ناپیوسته- دکتر سهرابی  بانک خون(عملی)- آقای دکتر صبا بانک خون(عملی)- آقای دکتر صبا
 خون شناسی و انتقال خون(رشته هوشبری)- آقای دکتر صبا خون شناسی و انتقال خون(رشته هوشبری)- آقای دکتر صبا
 آزمایشگاه باکتری شناسی- ناپیوسته-دکتر سهرابی آزمایشگاه باکتری شناسی- ناپیوسته-دکتر سهرابی  بانک خون(تئوری)- آقای دکتر صبا بانک خون(تئوری)- آقای دکتر صبا
 آزمایشگاه باکتری شناسی- پیوسته-دکتر سهرابی آزمایشگاه باکتری شناسی- پیوسته-دکتر سهرابی  هماتولوژی(1)- عملی- آقای دکتر ملکی هماتولوژی(1)- عملی- آقای دکتر ملکی
 ایمنی-آقای پورمند ایمنی-آقای پورمند  هماتولوژی(1)- تئوری-آقای دکتر ملکی هماتولوژی(1)- تئوری-آقای دکتر ملکی
 متون انگلیسی-ناپیوسته- دکتر سهرابی متون انگلیسی-ناپیوسته- دکتر سهرابی  ایمنی شناسی(1)- هوشبری- آقای پورمند ایمنی شناسی(1)- هوشبری- آقای پورمند
   پرستاری ایمنی شناسی(2)- آقای پورمند پرستاری ایمنی شناسی(2)- آقای پورمند