مدیرگروه

 

 نام و نام خانوادگی: دکتر علی سهرابی

سمت : عضو هیات علمی و مدیر گروه علوم آزمایشگاهی