مدیرگروه

 

دکتر سهرابی

نام و نام خانوادگی: نصراله سهرابی - دکترای باکتری شناسی

سمت : عضو هیات علمی و مدیر گروه علوم آزمایشگاهی

آدرس اینترنتی: na.sohrabi@gmail.com