مدیرگروه

علی

 نام و نام خانوادگی: دکتر علی ملکی- Ph.D هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون

سمت : عضو هیات علمی و مدیر گروه علوم آزمایشگاهی

C.V  :سی وی دکتر ملکی