اعضای هیات علمی

   

 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

داریوش پورمند

ایمونولوژی

کارشناسی ارشد


پورمند

 
1

آدرس ایمیل :

pourmand-d@yahoo.com

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

نصراله سهرابی

باکتری شناسی پزشکی

Ph .d


سهرابی

 
1

آدرس ایمیل :

na.sohrabi@gmail.com

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

محسن ژاله

آناتومی

Ph .d


سی وی دکتر ژاله سی وی دکتر ژاله

 
1

آدرس ایمیل :

zhaleh.mohsen@gmail.com

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

کامران سلیمی

انگل شناسی

کارشناسی ارشد

 

 
1

آدرس ایمیل :

 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

علی ملکی  هماتولوژی phd

 

سی وی ملکی 
 


عکس ملکی  

آدرس ایمیل :

 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

فخرالدین صبا  هماتولوژی  phd
سی وی فخر الدین صبا

 
 

آدرس ایمیل :