مدیرگروه

 

کامران سلیمی

سمت:عضو هیئت علمی و عضو شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده