مدیرگروه

ابراهیم عزتی: کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

سمت : عضو هیات علمی ومدیر گروه هوشبری 

ایمیل: ezzati.ebrahim@gmail.com  - ezzati.ebrahim@kums.ac.ir

cv : سی وی جدید عزتی