واحد توسعه آموزش EDO

محمدرسول توحیدنیا (عضو هیأت علمی)  - سمت: مسئول دفتر توسعه آموزش (EDO)

 

دفترتوسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی

با هدف کمک به بهبود وارتقای کیفیت آموزش ودرنهایت شایستگی ، کارآمدی واثربخشی دانش آموختگان درمدیریت مسایل ونیازهای مرتبط با سلامت جامعه در 1387 گشایش یافت.

این دفتر به منظوردستیابی به اهداف یادشده با بهره گیری ازکارشناسان وصاحب نظران آموزش پزشکی ومشارکت اعضای هیات علمی دانشکده نقش های زیرراایفا می نماید:

 • ارائه خدمات مشاوره وکارشناسی برای بازنگری وطراحی برنامه های درسی به گونه ای که با نیازهای جامعه و وظایف حرفه ای فراگیران تناسب داشته باشد.
 • ارتقای دانش ، نگرش ومهارت های اساتید درزمینه ی تدریس ، ارزشیابی وپژوهش، سنجش وارزشیابی عملکرد اساتید دانشکده درچهارچوب وظایف واختیارات قانونی
 • تحلیل آزمون های چند گزینه ای ، تهیه گزارش وارائه بازخورد به اساتید
 • مشارکت (اجراویاکمک کارشناسی ) درارزشیابی برنامه هاودوره های آموزشی وهمایش های آموزشی پژوهشی مدیریت فرایندها وبرنامه های ارزشیابی استاندارد سازی واعتبار بخشی درگروهای آموزشی دانشکده وارائه خدمات مشاوره ای مربوطه
 • ارائه خدمات مشاوره آموزشی به اساتید وسایرمتقاضیان وترغیب مشارکت آن ها درزمینه اجرای پروژهای پژوهشی در آموزش علوم پزشکی
 • ارائه خدمات کارشناسی وکمک به فراهم شدن برخی تسهیلات آموزشی ورفاهی از طریق جلب مشارکت بخش های مرتبط دردانشده ودانشگاه به منظور بهبود شاخص های عملکرد وپیشرفت تحصیلی دانشجویان ، همچنین ارتقای دانش ومهارت های چند گانه دردانشجویان بخصوص دانشجویان ممتاز (استعدادهای درخشان )
 • طراحی ، اجراوارزشیابی دوره های آموزش مهارت های بالینی برای دانشجویان رشته های مختلف دانشکده .

درساختار این دفتر کمیته های ارزشیابی آموزشی ، آموزش مهارت های بالینی ، استعدادهای درخشان ، آموزش اساتید، برنامه ریزی درسی ، وپژوهش درآموزش درنظرگرفته شده است .

 

کمیته ارزشیابی آموزشی :

هدف یارسالت اصلی این کمیته کمک به بهبودوارتقای نظام آموزشی ازطریق ارزشیابی نظام دارتمام عناصراین نظام اعم ازاساتید، برنامه ها، فراگیران و...می باشد .

اعضای این کمیته عبارتنداز :

معاون آموزشی دانشکده ، مدیردفترتوسعه آموزش ، مسئول آموزش دانشکده واعضای هیات علمی گروهای مختلف دانشکده

 

کمیته آموزش اساتید :

هدف اصلی این کمیته کمک به بهبود کیفیت تدریس وتحقیق ومدیریت اساتید دردانشکده ازطریق ارتقای دانش ومهارت کادرآموزشی درزمینه ی تدریس ، پژوهش ، مدیریت وبرنامه ریزی درنظام آموزشی وسایر زمینه ها می باشد .

اعضای این کمیته عبارتند از:

معاون آموزشی دانشکده ، مدیردفتر توسعه آموزش ، مدیران گروهای آموزشی دانشکده

 

کمیته برنامه ریزی درسی :

هدف اصلی این کمیته کمک به بهبود وارتقای کیفیت برنامه های درسی درگروهای آموزشی دانشکده یا سایر متقاضیان است .

دستیابی به هدف مذکور ازطریق ارائه خدمات آموزشی ومشاوره ای درزمینه های زیر حاصل می گردد :

الف – طراحی نظام دار برنامه های درسی مبتنی بر نیازهای جامعه وظایف حرفه ای فراگیران

ب – اصول وروش های علمی بازنگری وارزشیابی برنامه های درسی وبادرنظرگرفتن خط مشی ها واهداف راهبردی

دانشگاه ووزارت متبوع

اعضای این کمیته عبارتنداز :

معاون آموزشی دانشکده ، مدیردفترتوسعه آموزش ، مدیران گروهای آموزشی دانشکده

 

کمیته پژوهش درآموزش :

هدف اصلی این کمیته کمک به شناخت و تحلیل مسایل نظام آموزشی طراحی وارزشیابی مداخلات آموزشی ازطریق ترغیب به انجام طرح های کاربردی پژوهشی درآموزش وگسترش اجرا وبه کارگیری این طرح ها ست .

اعضای این کمیته عبارتنداز :

معاون پژوهشی دانشکده ، دبیرپژوهش ، مدیردفترتوسعه آموزش ، اعضای هیات علمی منتخب گروهای مختلف دانشکده

 

کمیته آموزش مهارت های بالینی :

هدف اصلی این کمیته کمک به ارتقای کیفیت انجام مراقبت ازبیماران ازطریق برنامه ریزی وفراهم کردن موقعیت های مشابه محیط های بالینی وفرصت های مناسب آموزش ویادگیری برای دانشجویان ویا ارائه دهندگان خدمات سلامت درمحیط های بالینی است .

اعضای این کمیته عبارتنداز :

مدیردفترتوسعه آموزش ، مسئول گروه آموزش اصول وفنون مهارتها ودیگر اعضای هیئت علمی مرتبط با موضوع

 

هدف استعدادهای درخشان :

هدف اصلی این هسته که برمشارکت دانشجویان عضومتکی است ، کمک به بهبود شاخص های عملکردوپیشرفت تحصیلی ،هدایت وحمایت ازشکوفایی وتوسعه ی استعدادها وتوانایی های چندگانه دردانشجویان ممتاز دانشکده است .

این هسته با آیین نامه ها واعضای کمیته : نماینده دانشکده در کمیته استعدادهای درخشان ، دانشجویان ممتاز

 

فعالیتهای کمیته پژوهش درآموزش

 • تعیین اولیتهای پژوهش درحوزه آموزشی خود
 • تدارک امکانات کافی جهت Search مقالات
 • تهیه آرشیومقالات وتحقیقات آموزشی
 • تشویق اعضاء هیات علمی به انجام تحقیقات آموزشی
 • اطلاع رسانی درزمینه سایتها وارتباطات آموزشی
 • ارتباط مستمربا مراکزتوسعه دانشگاه وارائه طرحهای آموزشی جهت تصویب وکارشناسی

 

فعالیتهای کمیته برنامه ریزی آموزشی

 • جلب حمایت وپیگیری ارائه طرح درس   Lesson Planتوسط اعضاء هیات علمی
 • جلب حمایت گروههای آموزشی درزمینه تدوین برنامه های دوره های آموزشی COURS PLAN
 • همکاری باگروههای آموزشی درزمینه بررسی مشکلات برنامه های جاری آموزشی
 • مشارکت دربرنامه ریزی وایجاد تسهیلات لازم برای اجرا وتحقیق شیوه های نوین آموزشی
 • بازنگری برنامه های موجود
 • بررسی فرایندهای آموزشی ، آئین نامه های آموزشی ، طرحها ، برنامه ها وفعالیتهای آموزشی
 • بررسی وپیشنهاد برنامه های جدید
 • پیشنهادات جهت رفع نواقص احتمالی
 • ارتباط مستمربا مراکزتوسعه دانشگاه علوم پزشکی وشرکت دربرنامه های مربوطه
 • ارزشیابی برنامه های آموزشی
 •      ترغیب وهدایت گروههای آموزشی درتدوین Log book
 •       همکاری درتدوین برنامه های عملیاتی دانشکده درراستای برنامه های استراتژیک

 

فعالیتهای کمیته آموزش اساتید

 • نیازسنجی آموزشی اعضاء هیات علمی
 • همکاری درطرح وبرنامه ریزی کارگاههای آموزشی
 • تهیه وانتشارمطالب علمی درزمینه فرایند یاددهی یادگیری
 • طرح وبرنامه ریزی کارگاههای آموزشی درتوسعه فرایندآموزش
 • توسعه تواناییهای اساتید درزمینه تکنولوژی آموزشی
 • توسعه تواناییهای اساتیددرگسترش روشهای بهینه ونوین آموزش

 

فعالیتهای کمیته ارزشیابی

 • ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان
 • شاخصهای ارزشیابی مناسب تواناییها ، عملکرد ، مهارتها و...
 • ارزشیابی مدرسین
 • بانک اطلاعات فعالیتهای آموزشی ، اجرایی وپژوهشی باهمکاری مرکزتوسعه دانشگاه
 • ارزشیابی سیستم آموزشی
 • تهیه وتدوین برنامه های ارزشیابی درونی گروههای آموزشی
 •     ارسال فرم های ارزشیابی اعضاء هیات علمی به EDCE
 •     انجام ارزشیابی درون گروههای آموزشی بانظارت EDCC
 •     بررسی شاخص های آموزشی وآماده سازی آنها جهت رتبه بندی واعتبارسنجی

 

فعالیتهای کمیته آموزش مداوم

 • نیازسنجی درارتباط باموضوعات تخصصی
 • برقراری ارتباط باگروههای آموزشی وتدوین برنامه های آموزش مداوم
 • شناسایی روزآمدنیازهای آموزشی
 • تهیه فهرست موضوعات آموزشی
 • تعیین اولیتهای برنامه های آموزشی
طرح درس مدون طرح درس مدون