اولویت های پژوهشی پیشنهادی کارگروه پژوهش در آموزش در سال 1400

1. مطالعه در زمینه تعیین نیاز های آموزشی در علم پزشکی

2. پژوهش در حیطه روش ها واستراتژیهای مختلف آموزشی در حوزه علوم پزشکی

3. تحقیق در زمینه ی مدیریت و رهبری آموزشی با تاکید بر آموزش پزشکی

4. بررسی ومطالعه در زمینه برنامه های درسی رشته های مختلف علوم پزشکی

5. مطالعه در زمینه ارزشیابی آموزشی در حوزه های آموزش علوم پزشکی

6. تحقیق در زمینه وسایل آموزشی(تکنولوژی آموزشی) در آموزش پزشکی

7. پژوهش در زمینه محتوای آموزشی در علوم پزشکی

8. پژوهش در حوزه فراگیران(دانشجویان) و دانش آموختگان علوم پزشکی

9. مطالعه در زمینه مدرسین واساتید حوزه های مرتبط با آموزش پزشکی

10. تحقیق در زمینه ی فضا های آموزش علوم پزشکی