کارگروه ارزشیابی آموزشی

مسئول کارگروه: خانم سمیرا فتاحی

ایمیل: S_fatahi20@yahoo.com، تلفن: 09189952019

اعضای کارگروه:

ردیف  نام و نام خانوادگی  سمت فعلی  سمت در کمیته
 1  خانم سمیرا فتاحی  مدیر گروه اتاق عمل  مسئول 
 2  دکتر محسن ژاله

 مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده

 عضو
 3  خانم فاطمه امیری  عضو هیأت علمی  عضو
 4  آقای داریوش پورمند  عضو هیأت علمی  عضو
 5  دکتر معصومه عباسی  عضو هیأت علمی  عضو
 6  دکتر علی ملکی  عضو هیأت علمی  عضو
 7  آقای رضا فیضی  عضو هیأت علمی  عضو
 8  دکتر رضا پورمیرزا  عضو هیأت علمی  عضو
 9  آقای کاوه مولودی  عضو هیأت علمی  عضو

 شرح وظایف کارگروه ارزشیابی:

هدف:

ارتقای نظام آموزشی از طریق ارزشیابی تمام عناصر این نظام اعم از درون داد ، فرآیند و برون داد و ارتقای کمیت و کیفیت اجرای برنامه های آموزشی ، پژوهشی و عرضه خدمات تخصصی به جامعه

فعالیت های مورد انتظار :

1 .همکاری با EDC برای ارزیابی و تجزیه و تحلیل سوالات آزمونها در دانشکده ( هماهنگی با اساتید جهت ارسال به موقع اصل سوالات و آزمون و پاسخنامه های دانشجویان و کلید پاسخنامه)

2 .همکاری در انجام ارزشیابی مستمر گروههای آموزشی و کنترل و پایش عملکرد

3 .مشارکت ، همکاری و پیگیری انجام ارزشیابی درونی گروههای آموزشی با نظارت EDC

4 .همکاری در اجرا و در جهت بهبود روند ارزیابی بیرونی در گروهها با نظارت EDC

5 .گزارش شاخص های آموزشی دانشکده ، بیمارستان و ارائه راهبردهای رفع نواقص احتمالی

6 .نظرسنجی از اساتید در مورد روند ارزشیابی (برنامه درسی/استاد/آزمون)

7 .پیگیری انجام صحیح ارزشیابی اساتید در پایان هر ترم تحصیلی

8 .بررسی و ارائه پیشنهاد جهت اصلاح روند ارزشیابی (برنامه درسی/استاد/آزمون و دانشجویان)

9 .تهیه بانک اطلاعاتی رزومه اساتید و به روز نمودن آنها در پایان هر ترم تحصیلی

10 .ارائه مشاوره و مشارکت در برگزاری روش های نوین ارزیابی دانشجوبان

11 .مشارکت با مرکز مطالعات دانشگاه در بازنگری فرم ارزشیابی سالیانه اعضای هیأت علمی

12 .ارسال برگه های ارزشیابی به مرکز توسعه

13 .اطلاع رسانی به اعضاء هیأت علمی در مورد آئین نامه های اداری، ارتقاء و ارزشیابی سالیانه

14 .ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده در پایان هر ترم تحصیلی

15.هدایت ومشاوره در اجرای اعتبار بخشی آموزشی