دبیرخانه

بدری خرمی سمت: مسئول دبیرخانه

نمونه وظایف ومسئولیت ها:

ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه های وارده وصادره وموضوع وشماره آن در دفاتر مربوط.

تفکیک وتوزیع نامه ها برای ارجاع به واحد اقدام کننده وپیگیری آنها.

تهیه گزارشات مورد لزوم جهت مقام مافوق.