امور عمومی

سید پرویز موسوی - سمت: رئیس امور عمومی

نمونه وظایف و مسئولیت ها:

- نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی.

صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهمگی بین واحدها.

سازماندهی فعالیت های مربوط وتقسیم کار وتعیین وظایف وحدود مسئولیت و اختیارات واحد های تحت سرپرستی.

تعیین خط مشی ونظارت برحسن اجرای آن.

صدور دستورالعمل ها وضوابط مربوط.

نظارت در تنظیم بودجه واحد مربوط.

شرکت در کمیسونها ، سمینارها و جلسات مختلف وتهیه گزارشات لازم حهت استحضار مقام مافوق.